Наказ Міністерства доходів і зборів України 10 жовтня 2013 року № 570

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
10 жовтня 2013 року № 570

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 року за                 № 1849/24381

 


ПОРЯДОК
взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами органу доходів і зборів (далі – підрозділи органу доходів і зборів) під час виконання покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на безхазяйне майно та майно, що переходить у власність держави, крім безхазяйного нерухомого майна (далі – безхазяйне майно).
1.3. Форми взаємодії підрозділів органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйним майном:
проведення спільних заходів підрозділами органу доходів і зборів, які здійснюють податковий контроль, спеціальними підрозділами по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – підрозділ податкової міліції) та підрозділами, до функціональних обов’язків яких належить організація роботи з безхазяйним майном (далі – підрозділ по роботі з безхазяйним майном), у частині виявлення безхазяйного майна;
створення спільних робочих груп для проведення інвентаризації безхазяйного майна та вирішення (у разі потреби) робочих питань, пов’язаних із роботою з безхазяйним майном;
своєчасний обмін інформацією між підрозділами органу доходів і зборів про виявлення безхазяйного майна;
супроводження у судах справ, пов’язаних із виявленням, обліком та реалізацією безхазяйного майна, з обов’язковою участю працівників підрозділів по роботі з безхазяйним майном;
визначення разом із заінтересованими підрозділами органу доходів і зборів причин недотримання органами доходів і зборів та суб’єктами господарювання вимог законодавства України при проведенні роботи з виявлення, обліку, оцінки та зберігання безхазяйного майна;
підбиття підсумків роботи із виконання спільних заходів та розробка нових заходів і форм взаємодії;
узгодження питань, пов’язаних із виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 „Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним” (далі – Порядок № 1340).


II. Взаємодія підрозділів органу доходів і зборів щодо виявлення безхазяйного майна

2.1. Якщо під час виконання функцій підрозділом податкової міліції виявлено безхазяйне майно, керівник (заступник керівника) такого підрозділу не пізніше п’ятнадцятиденного строку від дня виявлення направляє керівнику органу доходів і зборів або його заступнику, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном, службову записку про виявлення безхазяйного майна.
До службової записки в обов’язковому порядку додаються копії документів, які містять інформацію щодо обставин виявлення такого майна, його місцезнаходження, перелік цього майна із зазначенням кількісних, якісних і зовнішніх характеристик, наведених у пункті 2.6 цього розділу, для подальшої ідентифікації з метою постановки на облік безхазяйного майна.

2.2. Якщо працівниками інших підрозділів органу доходів і зборів під час виконання службових обов’язків виявлено безхазяйне майно, вони не пізніше наступного робочого дня службовою запискою повідомляють про це керівника органу доходів і зборів або його заступника, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном.

2.3. Керівник органу доходів і зборів або його заступник, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном, у день отримання службової записки про виявлення безхазяйного майна або прийняття рішення про накладення адміністративного арешту на таке майно дає доручення підрозділу по роботі з безхазяйним майном поставити це майно на облік.
Не пізніше наступного робочого дня після отримання такого доручення підрозділ по роботі з безхазяйним майном проводить перевірку наявності цього майна за місцезнаходженням, його кількісних та якісних характеристик, зазначених у документах, доданих до службової записки, або у протоколі про тимчасове затримання майна чи рішенні про адміністративний арешт, та у разі підтвердження наявності безхазяйного майна не пізніше наступного дня після закінчення перевірки складає акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
До акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна додаються договір про зберігання такого майна, укладений між відповідним органом доходів і зборів із суб’єктом господарювання, який надає послуги з відповідального зберігання безхазяйного майна, та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.4. Складання акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та попередня оцінка безхазяйного майна проводяться комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників органу доходів і зборів з обов’язковим залученням працівника підрозділу по роботі з безхазяйним майном, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акта, та суб’єкта господарювання, якому безхазяйне майно передається на зберігання.
Попередня оцінка безхазяйного майна проводиться комісією відповідно до вимог пункту 8 Порядку № 1340.
У разі виникнення розбіжностей в оцінці безхазяйного майна між представниками комісії, а також у випадках, передбачених законодавством, оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, представник якого включається до складу комісії (за згодою).
2.5. Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна підписується усіма членами комісії. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначається кількість складених примірників, яка залежить від кількості сторін, що його підписали.
Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна затверджується керівником органу доходів і зборів або його заступником не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його складання.

2.6. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначаються повна назва кожного окремого предмета або групи однорідних предметів, детальний опис ознак кожного предмета, назва матеріалу, з якого виготовлено кожний з предметів, відсоток зносу та наявні пошкодження. Опис безхазяйного майна має забезпечити його ідентифікацію. Зовнішніми характеристиками такого майна також є країна-виробник та підприємство-виробник, артикул, серійний номер, фірмовий знак, етикетка тощо.

2.7. Безхазяйне майно на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна у той самий день береться на облік підрозділом по роботі з безхазяйним майном.

2.8. Узяте на облік безхазяйне майно зберігається відповідним органом доходів і зборів у власних (орендованих) приміщеннях або за актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна передається на відповідальне зберігання суб’єкту господарювання.
Із суб’єктом господарювання, який прийняв безхазяйне майно на відповідальне зберігання, укладається відповідний договір.
Прийняте на зберігання безхазяйне майно відображається на позабалансовому рахунку „Активи на відповідальному зберіганні” цього суб’єкта господарювання.

2.9. У разі коли безхазяйне майно залишається на відповідальному зберіганні в органах доходів і зборів, його облік здійснюється на позабалансовому рахунку „Активи на відповідальному зберіганні” відповідного органу доходів і зборів. При цьому визначається посадова особа, яка несе матеріальну відповідальність за збереження цього майна.

2.10. Про кожний факт виявлення безхазяйного майна на суму 5 тис. грн і більше державні податкові інспекції направляють електронною поштою окреме спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна (далі – спецповідомлення) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку до відповідних територіальних органів доходів і зборів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів доходів і зборів (далі – територіальні органи доходів і зборів). Територіальні органи доходів і зборів узагальнюють та направляють відповідні спецповідомлення до Міністерства доходів і зборів України. До спецповідомлення додаються копії актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.11. У разі взяття на облік безхазяйного майна, про яке згідно із законодавством необхідно повідомляти міліцію або органи місцевого самоврядування, відповідний орган доходів і зборів не пізніше третього робочого дня після затвердження акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна направляє листом інформацію про таке майно до відповідних заінтересованих органів за місцем виявлення безхазяйного майна.

III. Ведення обліку безхазяйного майна

3.1. Облік безхазяйного майна ведеться підрозділами по роботі з безхазяйним майном на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна. Для обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна в цих підрозділах ведеться книга обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акти опису і попередньої оцінки безхазяйного майна реєструються у цій книзі у день їх надходження. Кожному акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

3.2. За кожним фактом виявлення безхазяйного майна обов’язково заводиться окрема облікова справа, до якої під час роботи додаються необхідні документи, а саме:
акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;
супровідні, службові, доповідні записки, рапорти;
запити до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповіді на них;
копія листа про виявлення безхазяйного майна, направленого до міліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;
листування щодо роботи з безхазяйним майном;
звіт про оцінку безхазяйного майна, складений суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання (за наявності);
акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна;
довіреності;
біржові контракти, протоколи проведення аукціонів, договори купівлі-продажу безхазяйного майна;
акти приймання-передачі безхазяйного майна;
роздруковане з офіційної сторінки Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет оголошення про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн і більше;
копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;
інші документи, які складаються під час роботи з безхазяйним майном.
Кожній справі присвоюється порядковий номер відповідно до номера акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

3.3. Взяте на облік безхазяйне майно передається для подальшого розпорядження ним відповідно до пункту 9 Порядку № 1340 на підставі акта опису, оцінки та передачі безхазяйного майна за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна складається комісією, утвореною відповідно до пункту 2.4 розділу II цього Порядку, із залученням суб’єкта господарювання, який приймає безхазяйне майно для подальшого розпорядження.

3.4. Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна складається безпосередньо під час передачі безхазяйного майна і реєструється у книзі обліку актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, яка ведеться у підрозділі по роботі з безхазяйним майном за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.
3.5. Безхазяйне майно, яке підлягає реалізації, передається суб’єкту господарювання, включеному до єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна, сформованого відповідно до пункту 12 Порядку № 1340, на підставі угоди, укладеної відповідно до пункту 13 Порядку № 1340.

3.6. Інформація про передачу на реалізацію безхазяйного майна розміщується у друкованих засобах масової інформації місцевого та територіального рівнів.
У разі коли вартість безхазяйного майна, що передається на реалізацію, становить 1 тис. грн і більше, державними податковими інспекціями надсилається територіальним органам доходів і зборів, а ними – до Міністерства доходів і зборів України повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку для розгляду та оприлюднення на офіційній сторінці Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет.

3.7. Факт надходження коштів від реалізації безхазяйного майна реєструється у картці обліку розрахунків за безхазяйне майно, яка ведеться підрозділом по роботі з безхазяйним майном за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

3.8. Підставами для зняття з обліку безхазяйного майна є:
надходження до бюджету в повному обсязі коштів від реалізації (відшкодування вартості втраченого або пошкодженого) безхазяйного майна;
акт про переробку, утилізацію (знищення) безхазяйного майна;
акт приймання-передачі при поверненні безхазяйного майна власнику;
акт приймання-передачі при безоплатній передачі безхазяйного майна;
відповідне рішення суду.

IV. Контроль за збереженням безхазяйного майна

4.1. Орган доходів і зборів відповідно до умов договору про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна здійснює контроль за збереженням поставленого на облік безхазяйного майна, у тому числі шляхом проведення інвентаризації за його місцезнаходженням.
Інвентаризація, якщо інше не передбачено умовами договору про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна, проводиться щокварталу станом на перше число другого місяця кварталу робочими групами, до складу яких включаються працівники підрозділів по роботі з безхазяйним майном, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (у разі зберігання безхазяйного майна безпосередньо органом доходів і зборів), внутрішньої безпеки та правової роботи органів доходів і зборів, які поставили безхазяйне майно на облік.

4.2. Зведена інформація про результати проведення інвентаризації безхазяйного майна за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку та детальні пояснення щодо кожного факту виявлених порушень (нестачі) із зазначенням вжитих заходів щодо відшкодування вартості втраченого або пошкодженого майна надаються Міністерству доходів і зборів України до    20 числа другого місяця кварталу.

4.3. У період між інвентаризаціями контроль за збереженням безхазяйного майна, переданого на відповідальне зберігання або реалізацію, здійснюється підрозділами по роботі з безхазяйним майном шляхом щомісячної звірки звітів про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках „Активи на відповідальному зберіганні” суб’єктів господарювання, яким передане безхазяйне майно, з даними відповідних органів доходів і зборів.

4.4. Для забезпечення проведення звірки суб’єкти господарювання, які прийняли безхазяйне майно на відповідальне зберігання або реалізацію, щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, подають відповідному органу доходів і зборів звіт про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках „Активи на відповідальному зберіганні”, відповідно до умов договорів про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна.

4.5. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на відповідальне зберігання, орган доходів і зборів відповідно до умов договору про відповідальне зберігання безхазяйного майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб’єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

4.6. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на реалізацію, орган доходів і зборів відповідно до умов договору про реалізацію безхазяйного майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб’єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису, оцінки та передачі безхазяйного майна.
4.7. У разі невідшкодування суб’єктом господарювання збитків протягом місяця від дати отримання претензії орган доходів і зборів у десятиденний строк після вказаної граничної дати відшкодування збитків звертається до суду щодо стягнення суми збитків.


Директор Департаменту
обслуговування платників податків  В.В. Мальцева