Наказ ФДМ та МЕР від 31.12.1998 р №873

МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 873/172/2453 від 31.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
                                      20 січня 1999 р.
                                      за N 28/3321


       Про затвердження Порядку продажу на аукціонах майна,
                 що перейшло у власність держави


     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
25.08.98 N 1340  (  1340-98-п  ) "Про Порядок обліку,  зберігання,
оцінки конфіскованого та іншого майна,  що переходить у  власність
держави, і розпорядження ним" Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити Порядок продажу на аукціонах майна, що перейшло
у власність держави (додається).

     2. Головному  управлінню  з  питань  внутрішньої  торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю.Ф.)  та  Управлінню  правового
забезпечення (Сервинський А.Ю.) Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України зареєструвати цей наказ в Міністерстві
юстиції України.

     3. Управлінню  справами  Міністерства  зовнішніх  економічних
зв'язків  і торгівлі України (Дробний В.В.) забезпечити публікацію
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".

 Міністр зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України                             С.Г.Осика

 Міністр економіки України                             В.В.Роговий

В.о.Голови Фонду державного
 майна України                                        В.В.Васильєв

                                   Затверджено
                 Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
                 і торгівлі   України,   Міністерства    економіки
                 України, Фонду  державного майна України 31.12.98
                 N 873/172/2453

                             Порядок
             продажу на аукціонах майна, що перейшло
                       у власність держави

                        Загальні положення

     1. Цей Порядок регламентує основні вимоги щодо організації та
проведення  аукціонів,  створення  належних  умов  для  приймання,
зберігання, демонстрації і продажу на аукціонах майна, що перейшло
у  власність  держави  (далі  -  майно),  а також визначає порядок
розрахунків за придбане на аукціонах майно.
     2. У цьому Порядку вживаються терміни у такому значенні:
     Аукціон - продаж майна, за яким його власником стає покупець,
який у ході торгів запропонував за нього максимальну ціну.
     Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок
і володіти технікою проведення торгів.
     Аукціонне майно  -  майно,  яке  пропонують  для  продажу  на
аукціонах.
     Лот -  одиниця  майна,  що  виставляється  для   продажу   на
аукціоні,  або  партія  аукціонного  майна,  що  пропонується  для
продажу як одне ціле.
     Кожному лоту   надається   свій   номер,  який  вказується  в
інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення
аукціону.
     Організатор аукціону - суб'єкт господарювання,  незалежно від
форм власності, з яким укладена угода на реалізацію майна органом,
що  здійснив  вилучення  майна  або   зберігає   його,   в   межах
повноважень, встановлених законодавством.
     Ціна аукціонного майна - ціна,  яка дорівнює ціні, зазначеній
в  акті  опису,  оцінки  та  передачі майна комісії,  яка утворена
органом, що здійснив вилучення майна або зберігає його.
     Стартова ціна  лота  -  ціна,  яка формується виходячи з ціни
аукціонного майна з урахуванням витрат на підготовку та проведення
аукціону.
     Продажна ціна  лота  -  фактична  ціна  реалізації  лота   на
аукціоні.
     Крок аукціону - мінімальна надбавка,  на яку  в  ході  торгів
здійснюється   підвищення   стартової  та  кожної  наступної  ціни
оголошеного ліцитатором лота.  Його розмір встановлює  організатор
аукціону  на  кожний лот,  але не менш як на 10 відсотків вищий за
попередню ціну.
     3. На аукціонах реалізується майно,  зазначене у підпунктах 1
та 6 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та
іншого майна,  що переходить у власність держави,  і розпорядження
ним,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ).
     Перелік майна,  яке передається для реалізації  на  аукціоні,
визначається  комісією,  що  утворюється  відповідно  до  пункту 7
вищезазначеного Порядку.
     Окреме індивідуально  визначене  майно,  а  саме  -  будівлі,
споруди,  приміщення,  реалізується  на  аукціонах  відповідно  до
положень  Закону  України  "Про  приватизацію  невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ).
     4. Організатор  аукціону  повинен  мати власне або орендоване
приміщення з відповідними умовами для  зберігання,  передпродажної
підготовки     і     демонстрації     майна,     яке    відповідає
торговельно-технологічним,  санітарно-гігієнічним і  протипожежним
нормам, а також приміщення для проведення аукціону.

                Підготовка до проведення аукціону

     5. Орган,  що  вилучив  майно  або  зберігає його,  укладає з
організатором аукціону угоду,  якою доручає реалізацію цього майна
організатору  аукціону  за визначену комісійну винагороду.  Розмір
комісійної винагороди визначається за погодженням сторін,  але він
не  повинен  перевищувати 20 відсотків суми коштів,  одержаних від
реалізації майна.
     Угодою також  обумовлюється  плата  організатору  аукціону за
зберігання (на випадок,  якщо воно не було  продане  в  ході  двох
аукціонів) майна.
     6. Приймання  аукціонного  майна   здійснюється   матеріально
відповідальною   особою   організатора  аукціону  в  установленому
порядку відповідно до акта опису,  оцінки та  передачі  майна,  що
складений  комісією,  утвореною  органом,  який здійснив вилучення
майна  або   зберігає   його,   та   за   наявності   передбачених
законодавством супровідних документів.
     7. Прийманню для продажу на аукціоні підлягають товари  (нові
стандартні,  нестандартні  та ті,  що були у вжитку),  які пройшли
державну   санітарно-гігієнічну   та   технічну    експертизу    і
супроводжуються відповідним висновком.
     8. Для  організації   і   проведення   аукціону   створюється
аукціонна   комісія  під  головуванням  представника  організатора
аукціону.  До її  складу  мають  увійти  представники  органу,  що
здійснив  вилучення  майна  або  зберігає  його,  а  також фахівці
організатора аукціону відповідно до їх функціональних обов'язків.
     9. На  майно,  що  прийняте  для  продажу,  аукціонна комісія
встановлює стартові ціни,  складає протокол приймання  аукціонного
майна  (додаток  1),  а  на його підставі - інформаційну картку на
кожний лот (додаток 2).
     Відповідальність за   відповідність   майна   характеристиці,
зазначеній  в  інформаційній  картці,  несе  організатор  аукціону
згідно із законодавством.
     10. Організатор  аукціону  визначає  дату  і  час  проведення
аукціону.  Термін  підготовки  до аукціону не повинен перевищувати
двох місяців з дати приймання майна організатором аукціону.
     11. Організатор  аукціону  не  пізніше  як  за 30 днів до дня
проведення аукціону публічно оголошує через рекламні  повідомлення
на телебаченні,  по радіо, у пресі перелік майна, що виставляється
на аукціон для продажу,  стартові ціни, кінцевий термін реєстрації
для участі в аукціоні, дату, час та місце ознайомлення з майном та
проведення аукціону,  а також  адресу,  номери  телефонів  та  час
роботи аукціонної комісії, іншу інформацію.
     12. З  моменту  інформаційного  повідомлення  про  проведення
аукціону    організатор   аукціону   дає   можливість   попередньо
ознайомитися з аукціонним майном всім фізичним і юридичним особам,
які бажають брати участь в аукціоні.
     Аукціонне майно з  інформаційними  картками  виставляється  у
спеціально  відведеному  для  цього  приміщенні  для  демонстрації
покупцям.
     13. Покупець   (фізична  або  юридична  особа),  який  виявив
бажання прийняти участь в аукціоні, повинен сплатити реєстраційний
внесок,  розмір якого визначається організатором аукціону,  але не
може  перевищувати  одного  неоподатковуваного  мінімуму   доходів
громадян.
     14. Для  участі  в  аукціоні  покупець   подає   організатору
аукціону:
     заяву на участь в аукціоні (додаток 3);
     документ, що   посвідчує   фізичну   особу  або  представника
юридичної особи, їх повноваження;
     квитанцію про сплату реєстраційного внеску.
     15. Відомості про  учасників  аукціону  заносяться  до  книги
реєстрації та повинні містити:
     порядковий номер (відповідно до реєстрації);
     прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або представника
юридичної особи (найменування юридичної особи).
     Під час  проведення  реєстрації  учасники  аукціону отримують
виготовлені друкарським способом вхідні квитки (із зазначенням  на
зворотному  боці умов проведення аукціону) та картки з аукціонними
номерами (відповідно до реєстрації),  під якими вони беруть участь
у торгах.
     Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за  три  дні
до початку його проведення.
     Відомості про учасників аукціону,  їх кількість і  пропозиції
не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

                   Порядок проведення аукціону

     16. Аукціон  розпочинається  з оголошення ліцитатором порядку
його проведення.
     17. По кожному лоту,  що виставляється на аукціон,  ліцитатор
оголошує номер,  вказаний в інформаційній картці,  назву,  коротку
характеристику майна, стартову ціну і крок аукціону.
     Лот виставляється на торги  за  наявності  не  менш  як  двох
покупців.
     18. Якщо протягом трьох хвилин після  триразового  оголошення
стартової    ціни   учасники   не   виявляють   бажання   придбати
запропонований ліцитатором лот,  то об'єкт  продажу  знімається  з
торгів і аукціон за даним лотом не проводиться.
     19. У  ході  торгів  учасники   аукціону   повідомляють   про
готовність  придбати  заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну,
піднімаючи квиток учасника з номером,  повернутим  до  ліцитатора,
або  одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.
Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою  від  ціни,
оголошеної ліцитатором.
     20. Якщо ціна,  запропонована учасником аукціону, який першим
підняв   квиток  з  номером,  є  більшою  за  ціну,  запропоновану
ліцитатором,  ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним
ціну.
     21. Мовчання учасника аукціону,  який першим підняв квиток  з
номером,  приймається  ліцитатором  як згода учасника з оголошеною
ціною.  Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до
кроку аукціону.
     22. Торги  за  даним  лотом  закінчуються  тоді,  коли  після
триразового  повторення  чергової  ціни  тільки  один  з учасників
аукціону, тримаючи квиток з номером, дає згоду на його придбання.
     23. Після закінчення торгів за даним лотом ліцитатор оголошує
про  продаж  лота,  називає  продажну  ціну  і  аукціонний   номер
переможця.
     24. Учасникам  аукціону  і  присутнім  особам   забороняється
розмовляти в залі проведення аукціону,  пересуватися залою,  вести
пряму  телевізійну  трансляцію  без  відповідного  дозволу  на  те
організатора аукціону,  фотографувати учасників під час проведення
торгів,  користуватися  відеокамерами,  мобільним  та   пейджерним
зв'язком, радіотелефоном тощо.
     Особи, які порушують цей Порядок,  негайно виводяться із залу
проведення   аукціону   і  звільняються  від  участі  в  торгах  і
присутності на аукціоні.  Сума реєстраційного внеску поверненню не
підлягає.
     25. Всі  розбіжності  і  суперечки  щодо  Порядку  проведення
аукціону  вирішуються  під  час  його  проведення  ліцитатором  за
погодженням з головою аукціонної комісії.
     26. Під  час  аукціону  членами  аукціонної  комісії ведеться
протокол, до якого заносяться такі дані:
     стартова ціна та продажна ціна майна;
     пропозиції покупців   і   відомості   про    покупця,    який
запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону).
     Протокол підписується  ліцитатором,  переможцем  аукціону   і
передається до аукціонної комісії.
     Голова аукціонної комісії  зазначає  у  протоколі  відповідні
суми  та (у разі сплати в безготівковому порядку) номери рахунків,
на які переможцю потрібно  внести  кошти  за  придбане  майно,  та
затверджує    протокол   в   день   проведення   аукціону.   Копія
затвердженого протоколу  видається  переможцю  аукціону,  а  також
органу, що здійснив вилучення майна або зберігав його.
     27. Переможець  аукціону,  який  відмовився  від   підписання
протоколу  аукціону,  позбавляється  права  на  подальшу  участь в
аукціоні.  За умови достатньої кількості покупців за  даним  лотом
торги відновлюються.
     28. Відповідальність  за  зберігання  аукціонного   майна   з
моменту  його  приймання  на  аукціон до відпуску оплаченого майна
несе організатор аукціону.
     29. Придбане    покупцем   на   аукціоні   майно   поверненню
організатору аукціону не підлягає.

        Порядок уцінки майна та розрахунків за придбане на
                          аукціоні майно

     30. Майно  (лот),  яке  виставлене  та не продане на аукціоні
протягом 30 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про
проведення  аукціону  або продане в кількості,  що не перевищує 30
відсотків його  обсягу,  підлягає  уцінці  не  більше  ніж  на  20
відсотків  вартості,  визначеної в акті опису,  оцінки та передачі
майна.
     Уцінка проводиться  комісією  органу,  що  здійснив вилучення
майна або зберігав його, за результатами її роботи складається акт
уцінки, який додається до акта опису, оцінки та передачі майна.
     Товари, на   які   згідно   із   законодавством   встановлено
мінімальні  ціни,  можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної
ціни, затвердженого в установленому порядку.
     Повторний аукціон   проводиться  не  пізніше  30  днів  після
складання акта уцінки майна та  дати  інформаційного  повідомлення
про  проведення  аукціону.  Якщо  майно  не було продане,  то воно
знімається з аукціонних торгів.  Після цього  комісія  органу,  що
здійснив  вилучення  майна або зберігав його,  приймає рішення про
подальше розпорядження майном.
     31. На   підставі  копії  затвердженого  протоколу  переможці
аукціону здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні  товари  за
готівку,  в  безготівковому порядку,  за чеками банків та в іншому
порядку відповідно до законодавства  протягом  трьох  днів  з  дня
затвердження  протоколу,  не  враховуючи  цього  дня,  вихідних  і
святкових днів.
     У разі продажу майна на аукціоні за готівку, оформлення цього
продажу провадиться через електронні контрольно-касові апарати.
     Право власності  на  майно  переходить  до переможця аукціону
після повного розрахунку в момент передачі йому  придбаного  майна
та касового чека або іншого документа, що засвідчує факт купівлі.
     32. У разі несвоєчасної оплати за придбане на аукціоні  майно
результат аукціону за даним лотом анулюється.
     33. За результатами проведення аукціону  аукціонною  комісією
складається аукціонна відомість (додаток 4).
     34. Після закінчення  аукціону  всі  документи  передають  до
бухгалтерії    організатора   аукціону.   Копії   цих   документів
передаються органу, що здійснив вилучення майна або зберігав його.
     35. Кошти,  одержані  від  реалізації  аукціонного майна,  за
вирахуванням   комісійної    винагороди,    обумовленої    угодою,
перераховуються   організатором  аукціону  на  відповідні  рахунки
державного бюджету в установленому порядку  в  термін  не  пізніше
семи банківських днів від дня затвердження протоколу.
     У разі  несвоєчасного  перерахування  до  державного  бюджету
належних  сум  за продане майно організатор аукціону відповідно до
угоди,  укладеної з органом,  який здійснив  вилучення  майна  або
зберігав  його,  сплачує  пеню  у  розмірі 120 відсотків облікової
ставки Національного банку за кожний день прострочення з  належної
до   сплати   суми   або  відповідна  сума  стягується  згідно  із
законодавством.
     36. Якщо  майно  не  реалізоване на аукціоні,  то організатор
аукціону повертає це майно органу,  що здійснив його вилучення або
зберігав його.
     Відшкодування організатору  аукціону  витрат,  пов'язаних   з
організацією,    проведенням    аукціону    та    за    зберігання
нереалізованого майна здійснюється в установленому порядку.