Правила біржових торгівПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Біржового комітету

ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-

ПРОМИСЛОВА БІРЖА»

Протокол № 1 від «30» листопада 2017 р.

 

 

ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

НА ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА»

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила біржової торгівлі на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» (надалі - Правила) є основним документом, що регулює порядок підготовки і здійснення біржових операцій по товарах, що допущені до обігу на Біржі, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників Біржі, визначає зміст біржових угод та встановлює гарантії їх виконання.

 

1.2. Правила розроблені і затверджені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» (скорочено - МТПБ або Біржа), та інших законодавчих актів України.

 

1.3. Після затвердження Біржовим комітетом, Правила обов'язкові для виконання всіма Членами Біржі, посадовими особами та працівниками Біржі, учасниками торгів, а також особами, присутність яких дозволяється в торговельному залі і службових приміщеннях.

 

1.4. Правила встановлюються на невизначений термін і в разі потреби можуть бути змінені або доповнені за рішенням Біржового комітету.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

2.1. Учасниками біржових торгів можуть бути тільки Члени Біржі. Членство на Біржі регламентується Статутом, цими Правилами та іншими документами, затвердженими Біржовим комітетом.

 

2.2. Членами Біржі є:

- засновники Біржі;

- юридичні та фізичні особи, зареєстровані, як суб'єкти підприємницької діяльності, згідно з чинним законодавством України, в тому числі і іноземні, які володіють брокерським місцем на засадах постійного Членства;

- юридичні та фізичні особи, зареєстровані, як суб'єкти підприємницької діяльності, згідно з чинним законодавством України, в тому числі і іноземні, які володіють брокерським місцем на засадах тимчасового Членства;

- асоційовані Члени Біржі (Брокерські контори): терміном до одного року або одноразово (на одну біржову операцію).

 

2.3. Юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які виявили бажання стати асоційованими Членами Біржі, подають до Дирекції Біржі наступні документи, завірені в установленому порядку:

- копію Статуту підприємства, завірену печаткою підприємства (для юридичних осіб);

- копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- копію свідоцтва платника податку на додану вартість (для платників податку на додану вартість);

- копію свідоцтва про сплату Єдиного податку (для платників єдиного податку);

- копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;

- копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду керівника підприємства або суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

- копію довідки про відкриття рахунку в банку;

- згоду брокера на обробку персональних даних;

- згоду керівника на обробку персональних даних;

Картку акредитації брокерської контори, брокера, заповнену власноруч.

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства з відміткою «З оригіналом згідно».

Розгляд заяви та укладення угоди про асоційоване Членство відбуваються протягом десяти робочих днів з моменту подання повного пакету документів. В разі відмови у прийнятті в асоційовані Члени Біржі претенденту надається відмова у письмовому вигляді у десятиденний термін.

 

2.4. У біржових торгах беруть участь:

а) брокери - фізичні особи, зареєстровані на Біржі на підставі доручень Засновників та постійних Членів Біржі, яких вони представляють щодо здійснення біржових операцій;

б) брокери асоційованих Членів Біржі (Брокерських контор) - довірені особи асоційованих Членів Біржі, зареєстровані на Біржі на підставі наказів асоційованих Членів Біржі;

в) ліцитатор (торговельний маклер) - фахівець Біржі, що веде торги і реєструє усну згоду учасників на укладення угод;

г) персонал Членів Біржі і самої Біржі відповідно, що має право знаходитися в торговельному залі, але не має повноважень на здійснення біржових угод.

 

2.5. Крім учасників біржових торгів у залі мають право бути присутні:

а) Голова і Члени Біржового комітету;

б) персонал Біржі;

в) особи, присутність яких у торговельному залі Біржі дозволено Дирекцією Біржі.

 

2.6. Порядок допуску в торговий зал Біржі відвідувачів та представників засобів масової інформації визначається Дирекцією Біржі.

 

2.7. Жодна посадова особа Біржі, учасники торгів і присутні не мають права використовувати час торгів для вирішення питань або оголошення інформації, що не стосується даних торгів.

 

 

РОЗДІЛ III. БІРЖОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

 

3.1. Біржова торгівля на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» здійснюється шляхом проведення біржових операцій Членами Біржі (постійними і асоційованими), що є єдиними посередниками на Біржі.

 

3.2. Члени Біржі, акредитовані на Біржі, особисто уповноважені здійснювати передачу і виконання заявок на купівлю - продаж або обмін товарів, що виставлені на торги.

 

3.3. Біржові операції здійснюються:

а) від імені і за рахунок клієнта (брокерська діяльність);

б) від свого імені і за власний рахунок для власних потреб, чи з метою подальшого перепродажу (дилерська діяльність).

 

3.4. У Членів Біржі в Статуті має бути передбачена посередницька (брокерська) діяльність.

 

3.5. Брокерські контори несуть повну адміністративну та фінансову відповідальність перед Біржею за зобов'язаннями брокерів, що випливають з характеру їх діяльності.

 

3.6. На біржових торгах при купівлі-продажу одного і того ж товару мають право брати участь брокери однієї або різних Брокерських контор. Брокеру забороняється одночасно діяти на торгах в інтересах покупця та продавця в рамках одного біржового контракту.

 

3.7. У біржових торгах, при купівлі товару, має право брати участь один учасник, який згоден сплатити стартову ціну або, за домовленістю з брокером, більшу ніж стартова. Забороняється купівля-продаж товарів однією особою (брокером), яка представляє кількох учасників одночасно або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін.

 

3.8. За реєстрацію кожного укладеного біржового контракту, Члени Біржі (постійні і асоційовані) забезпечують надходження на рахунок ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» коштів, визначених відповідно до діючих тарифів на послуги Біржі, затверджених Біржовим комітетом.

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. БІРЖОВИЙ ТОВАР

 

4.1. Торгівля учасниками біржових торгів на Біржі здійснюється товарами, які відповідають таким вимогам:

- характеризуються масовістю випуску, великою кількістю виробників і призначаються для широкого кола споживачів;

- є стандартними, тобто відповідають встановленим нормам щодо якості та інших параметрів, передбачених чинним законодавством, відрізняються якісною однорідністю і взаємозамінністю, що не вимагає додаткового узгодження технічних характеристик;

- характеризуються вільним ціноутворенням, тобто ціни на них складаються на основі поточного стану попиту та пропозиції в умовах конкуренції.

 

4.2. Товари, за якими здійснюють торги на Біржі поділяються на такі групи:

- сільськогосподарська продукція і сировина;

- продовольчі товари;

- лісоматеріали;

- кольорові і дорогоцінні метали;

- енергоносії;

- нерухоме та рухоме майно.

 

4.3. Біржовий товар, що представляється на Біржу, повинен відповідати встановленим стандартам. У випадку часткової втрати споживчих якостей, ці дані повинні бути відомі всім учасникам біржового торгу.

 

4.4. До вільного продажу на Біржі може бути представлений товар, рухоме та нерухоме майно, що реалізується підприємствами й організаціями відповідно до Законодавства України на основі дозволів Біржі на реалізацію такого майна.

 

4.5. Конфісковане та інше майно, що переходить у власність держави, реалізується через Біржу, протягом 30 календарних днів, з дня інформаційного повідомлення про проведення аукціону (біржових торгів).

 

4.6. Операції з майновою нерухомістю, надання послуг і виконання робіт, а також робота з іншими типами контрактів, відмінними від біржових, відбуваються на підставі дійсних Правил і діючого законодавства України.

 

4.7. ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» відповідно до Угоди про продаж майна, що перебуває у державній власності, укладеної з Фондом державного майна України та Листа ДФС України, здійснює продаж на біржових торгах державного та комунального майна, податкової застави, конфіскованого майна, безхазяйного майна тощо.

 

 

РОЗДІЛ V. БІРЖОВІ ТОРГИ

 

5.1. Біржовими вважаються торги, що проводяться прилюдно і гласно в торговельному залі Біржі, у порядку, передбаченому даними Правилами.

 

5.2. Торги проводяться у визначені рішенням Біржового комітету дні та години.

 

5.3. У випадку зміни часу або дня проведення торгів, учасники повідомляються особисто.

 

5.4. Торги на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» проводяться у національній валюті України.

 

5.5. Проведенню біржових торгів характерні такі етапи:

- вивчення попиту і пропозиції товарів брокерами поза межами Біржі, пошук продавців, укладення з ними угод (договорів, договорів-доручень), виставлення товару на біржові торги;

- підготовка біржових торгів, проведення біржових торгів, узгодження умов угоди між брокером-продавцем і брокером-покупцем, укладання біржової угоди у процесі біржових торгів;

- оформлення та реєстрація біржової угоди (біржового контракту) і сплата біржового збору;

- оплата клієнтом винагороди брокеру за здійснення біржової угоди;

- поставка та одержання придбаного товару, розрахунок за нього між клієнтами брокерів.

 

5.6. Розрізняють такі форми біржових торгів:

1) Проста. ЇЇ суть полягає в тому, що до початку торгів брокерами подаються заявки на продаж, які зводяться у біржові бюлетені або на електронно-інформаційному табло. Початкова ціна продавця є мінімальною. Під час торгів, за наявності кількох учасників, ціна поступово зростає крок за кроком (розмір кроку встановлюється до початку торгів представниками Дирекції біржі та продавця усно або шляхом оформлення протоколу) до того часу, поки не залишиться один покупець, і товар продається за найвищою ціновою пропозицією. Відповідно до законодавства України та виду товару дозволяється проведення торгів на зниження ціни.

2) Заочна. ЇЇ суть полягає в тому, що всі учасники пропонують свої ставки одночасно, а товар придбає той, хто зробив найвищу цінову пропозицію.

3) Подвійна. ЇЇ суть полягає в тому, що одночасно зі збільшенням цінових пропозицій учасників-покупців продавець знижує ціну на товар. Коли пропозиції цін покупця та продавця збігаються, укладається угода.

 

 

РОЗДІЛ VI. БІРЖОВІ УГОДИ

 

6.1. Біржовою операцією є угода (контракт), що відповідає умовам, визначеним ст. 15 Закону України «Про товарну біржу». Біржова угода - це угода про взаємну передачу прав і обов'язків стосовно біржового товару, допущеного до торгівлі на Біржі, що втілюється у біржовому договорі (контракті), укладеному учасниками біржової торгівлі. Біржові угоди - це угоди, що укладаються на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» між брокерами Членів Біржі та брокерських контор, що належним чином зареєстровані, в результаті біржових торгів, у порядку, встановленому дійсними Правилами, і підлягають виконанню поза Біржею.

 

6.2. На ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» укладаються біржові угоди у відповідності до діючого законодавства, тобто угода вважається біржовою, якщо її подано на реєстрацію і зареєстровано на Біржі не пізніше наступного дня за днем укладання угоди.

 

6.3. Зміст біржової угоди, за винятком найменування товару, його кількості та ціни, є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню.

 

6.4. Біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок Біржі, укладення угод - функція учасників біржових торгів, тобто Членів Біржі і брокерів, що виконують роль посередників.

 

6.5. При здійсненні угоди сторони погоджують між собою її зміст. До умов змісту угоди належать:

- найменування товару;

- якість товару;

- кількість товару (партія товару, лот);

- вартість і форма оплати за куплений товар;

- форма поставки (розподіл витрат на транспортування, зберігання та страхування товару);

- місцезнаходження та пункт доставки товару;

- термін виконання угоди та умови постачання.

 

6.6. Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на Біржі у встановленому порядку. У випадку, якщо одна зі сторін ухиляється або відмовляється оформити і зареєструвати угоду, то її дії розцінюються як порушення Правил Біржової Торгівлі і до неї застосовуються штрафні санкції, вказані у Розділі XII даних Правил.

 

6.7. Біржова угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами та реєстрації на Біржі.

 

6.8. Угоди, зареєстровані на Біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.

 

6.9. Біржові угоди поділяються на дві групи:

- угоди з реальним товаром;

- угоди без реального товару.

 

6.9.1. Угоди з реальним товаром пов'язані з:

а) негайним (від 1 до 30 днів) постачанням та взаємною передачею прав і обов'язків стосовно реального товару (спотова угода);

б) відстроченим (від 30 до 360 днів) терміном постачання та взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару (форвардна угода).

 

6.9.2. Угоди без реального товару пов'язані із:

а) постачанням, взаємною передачею прав та обов'язків щодо стандартного контракту на купівлю або продаж конкретного товару в конкретне місце і час у майбутньому за ціною, встановленою на вільних біржових торгах (ф'ючерсна угода);

б) поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав і обов'язків щодо реального товару або стандартного контракту (опціонна угода).

 

6.10. При угодах з наявним товаром виконання складається з того, що

продавець передає покупцю продані товари в місце, указане покупцем при укладенні угоди у встановлений термін.

 

6.11. При строкових угодах виконання складається з того, що продавець передає товари у певний термін в майбутньому у власність покупця, а той зобов'язується прийняти і оплатити товар по встановлених договором умовах і цінах.

 

6.12. У разі укладення біржового контракту, однією із сторін якого виступає покупець - нерезидент України, оригінали продавця і Біржі гасяться уповноваженою особою штампом або надписом «Копія». Підставою для митного оформлення експорту продукції є тільки оригінал покупця. Розрахунки за такими контрактами здійснюються, згідно чинного законодавства України.

 

 

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІРЖОВИХ ЦІН І ЇХНЕ ОПОВІЩЕННЯ

 

7.1. Ціни на Біржі формуються вільно. Їх рівень визначається на кожен вид продукції співвідношенням попиту і пропозиції шляхом прилюдної і гласної торгівлі у торговельному залі Біржі.

 

7.2. На Біржі використовуються такі поняття цін: ціни продавця, ціни покупця, ціни біржових угод, котирувальні ціни.

 

7.2.1. Ціною продавця на біржовий товар визнається ціна, що вказана учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також названа ним під час торгів з метою стимуляції продажу.

 

7.2.2. Ціною покупця на біржовий товар визнається ціна, що вказана учасником біржових торгів у заявці на купівлю, а також названа ним під час обговорення пропозиції продавця.

 

7.2.3. Ціною біржової угоди є ціна, яка склалася в результаті гласно проведених торгів, зафіксована біржовим брокером і за якою укладена біржова угода.

 

7.2.4. Котирувальна ціна - це ціна, визначена котирувальною комісією Біржі шляхом аналізу біржових договорів, цін продавців і цін покупців на основі єдиних критеріїв і спеціальних методів.

 

7.3. Котирування офіційне проводиться по відношенню до цін біржових угод на визначені біржею групи продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після кожного біржового торгу. Процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об'єктивну оцінку коливання цін на протязі біржового дня.

 

7.4. Котирування неофіційне (довідникове) проводиться на основі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з врахуванням оцінки котирувальної комісії кон'юнктури попиту та пропозицій по трьом напрямкам:

- по цінах продавців (котирувальна ціна пропозиції);

- по цінах покупців (котирувальна ціна попиту);

- по найбільш типовій на Біржі за відповідний період часу ціні на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна на Біржі). Довідникове котирування може проводитись на основі результатів декількох біржових торгів.

 

7.5. Дані котирування не можуть бути оскаржені Членом Біржі і змінені по

рішенню Біржового комітету.

 

7.6. Рішенням котирувальної комісії Біржа має право встановлювати граничні рівні коливання ціни на товари, які офіційно котируються на Біржі, відхилення від яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VIII. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

8.1. Юридичні і фізичні особи, що бажають продати товар укладають з брокером Брокерської контори, акредитованої на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА», або безпосередньо з Біржею, відповідний договір (договір-доручення, договір по організації продажу майна тощо) та надають йому доручення на право укладати угоди від їх імені. Брокер у відповідності до укладеного договору формує заявку на продаж затвердженої форми (Додаток № 1) та реєструє її у реєстраційному відділі Біржі. При неповному наданні інформації заявка до роботи не приймається. Разом з заявкою, брокер подає на Біржу документи, перелік яких встановлюється Біржею та чинним законодавством України згідно Додатку № 3.

 

8.2. Юридичні і фізичні особи, які бажають купити товар, укладають з брокером Брокерської контори, акредитованої на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА», договір на брокерське обслуговування та надають йому доручення на право укладати угоди від їх імені. Брокер, у відповідності до укладеного договору, формує заявку на купівлю затвердженої форми (Додаток № 2) та реєструє її у реєстраційному відділі Біржі не пізніше, ніж за 1 добу до початку біржових торгів. При неповному наданні інформації заявка до роботи не приймається.

 

8.3. Одночасно із заявкою учасника - покупця, Член Біржі (постійний і асоційований) зобов'язаний надати документи, перелік яких встановлюється Біржею згідно Додатку № 4. Біржа має право вимагати від покупця документи, що підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних засобів або гарантію оплати від банку.

 

8.4. Після укладення договору з брокером всі учасники майбутніх торгів - юридичні та фізичні особи, сплачують реєстраційний збір згідно з Прейскурантом цін на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА», який затверджується Біржовим комітетом. В окремих випадках за рішенням Дирекції Біржі при реєстрації учасників торгів може встановлюватись гарантійний внесок, який становить 10% від початкової ціни лоту.

 

8.5. У заявці обов'язково вказується термін її дії. Заявка вважається недійсною по закінченню зазначеного терміну, максимальний термін дії заявки - 60 календарних днів. Продовження терміну дії або дострокове зняття заявки Членом Біржі проводиться в письмовій формі.

 

8.6. Всі зареєстровані заявки вносяться до бази даних Біржі та включаються у бюлетень торгів. Заявки, не надані у встановлений термін, а також нерозбірливо або неакуратно оформлені, Біржею не приймаються, не реєструються і у бюлетень не включаються.

 

8.7. Брокер, за вимогою продавця, може зняти заявку на продаж, а також змінити зазначену в заявці інформацію не пізніше, ніж за один день до початку торгів. При знятті заявки на продаж у день торгів, на продавця або Члена Біржі накладається штраф у розмірі і порядку встановленому Біржовим комітетом. В процесі торгу брокер не має права зняти свою заявку з продажу.

 

8.8. Реєстрація і допуск у торговельний зал Членів Біржі й осіб, зазначених у п. 2.4. і 2.5. Правил, починається за одну годину і закінчується за 10 хвилин до початку біржових торгів.

 

 

РОЗДІЛ IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

9.1. Ліцитатор (торговельний маклер) сповіщає брокерів про початок біржових торгів ударом молотка або потрійним звуковим сигналом.

 

9.2. Торги на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» проводяться за наступним регламентом:

9.2.1. Товари, що зазначені в бюлетені та оголошені до продажу послідовно з'являються на світловому табло. Ліцитатор (торговельний маклер) оголошує про продаж товару (лоту), повідомляє його номер та найменування, номер брокера-продавця, ціну пропозиції, умови розрахунків. Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що підтверджує його присутність в торговельному залі. При відсутності брокера-продавця товар (лот), який він заявив знімається з торгів.

9.2.2. Брокер-покупець оголошує про готовність купити даний товар (лот) та піднімає нагору картку з номером своєї брокерської контори або з реєстраційним номером учасника відповідно до відомості реєстрації на дані торги. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення ліцитатора (торговельного маклера): лот N ____ за ціною _____ продана брокеру ______. Інформація про проданий лот висвітлюється на табло.

9.2.3. Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди.

9.2.4. Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця ліцитатор (торговельний маклер) фіксує ціну продажу і оголошує продаж лоту. Якщо після запропонованої зниженої ціни покупець не виявляється, лот знімається з торгів.

9.2.5. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більше одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни за процедурою згідно з п.9.2.3. цих Правил.

9.2.6. В процесі торгу, уповноваженим працівником Біржі, ведеться протокол по кожному лоту, в якому відображаються відомості про дату та місце проведення торгів, місцезнаходження та власника майна, назву майна та його характеристики, учасників торгів, початкову ціну майна, крок збільшення або зменшення початкової ціни, ціну продажу, учасника-переможця та умови розрахунків. Даний протокол є підставою для укладення біржової угоди.

9.2.7. При відсутності попиту на позицію брокер-покупець може запропонувати брокеру-продавцю змінити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який згоден на купівлю лоту згідно із заявкою, і брокером-покупцем, що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої партії, має брокер-продавець.

9.2.8. Після оголошення всіх лотів бюлетеня на продаж ліцитатор (торговельний маклер) надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають відношення до змісту торгів або їх процедури.

 

9.3. Про закінчення торгів брокери оповіщаються ліцитатором (торговельним маклером).

 

9.4. У випадку виходу з ладу інформаційного світлового табло, торги проводяться ліцитатором (торговельним маклером) з голосу по бюлетеню.

 

9.5. Після закінчення торгів всі учасники, що уклали усні угоди запрошуються до реєстраційного відділу Біржі для підписання протоколів торгів та оформлення біржових контрактів.

 

9.6. Брокери мають право переконатися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця.

 

9.7. Після оформлення біржових контрактів розрахункова палата Біржі надає брокерам платіжні документи на стягнення біржового збору за надані послуги та реєстрацію угоди. Після оплати брокерам видається оформлений біржовий контракт, який вони направляють своїм клієнтам для виконання.

 

9.8. Після одержання клієнтами від брокерів біржового контракту, вони зобов'язані виконати його відповідно до умов і Правил біржової торгівлі. За відмову у виконанні затвердженого брокерами та зареєстрованого на біржі контракту, продавець чи покупець товару, крім санкцій, вказаних в контракті, може бути позбавлений права здійснювати операції на Біржі, про що робиться прилюдне оголошення на Біржі. На Брокерську контору, яка після цього надає послуги такому клієнту, може накладатись штраф, що встановлюється Біржовим комітетом.

 

9.9. Відмова клієнта брокера виконати угоду після її реєстрації не звільняє від сплати біржового збору та винагороди брокеру.

 

9.10. Неоплачений біржовий контракт анулюється Біржею відповідно до листа брокера, а майно виставляється на наступні біржові торги.

 

9.11. Під час проведення торгів та перебування на території Біржі учасники торгів і працівники Біржі зобов'язані виконувати Правила поведінки та ділової етики, затверджені Біржовим комітетом.

 

 

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ УГОД

 

10.1. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована й оформлена, як біржовий контракт (договір купівлі-продажу, постачання або обміну) - далі Контракт, затвердженої форми та змісту (Біржовий контракт - Додаток № 5).

 

10.2. Підставою для укладення угоди є усна згода брокерів, оголошена ними у процесі публічно проведених торгів і зафіксована ліцитатором (торговим маклером), що обслуговує товарну секцію на Біржі та уповноваженим працівником Біржі, який веде протокол торгів.

 

10.3. Брокери зобов'язані підписати контракт, а Біржа його зареєструвати не пізніше наступного за укладенням угоди робочого дня. При підписанні контракту брокер зобов'язаний надати договори, на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Несвоєчасне підписання контракту визначається, як відмова від оформлення угоди.

 

10.4. Контракт підписується брокерами і засвідчується печаткою Біржі. Біржовий контракт складається у трьох екземплярах: по одному для кожної із сторін угоди й один - для архівного збереження на Біржі. В разі необхідності можливе оформлення і більшої кількості оригінальних екземплярів біржового контракту. Контрактові присвоюється реєстраційний номер, що відповідає номеру у Журналі реєстрації контрактів Біржі.

 

10.5. Інформація про оформлені Контракти заноситься у Журнал реєстрації контрактів ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА». Журнал знаходиться у реєстраційному відділі Біржі, ведеться чітко, без помарок і підчищень. У випадку, якщо допущена помилка, вона закреслюється так, щоб її можна було прочитати, а новий запис робиться вгорі, над рядком. Наприкінці запису усі виправлення обумовлюються. Також на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» дозволяється вести Журнал реєстрації контрактів в електронному вигляді, який в останній робочий день року друкується, прошивається та скріплюється печаткою Біржі. Для спрощення роботи Біржі, Журнали реєстрації контрактів по деяких, найбільш успішних Брокерських конторах ведуться окремо і зберігаються на Біржі разом з основним Журналом. Оскільки біржові угоди складають комерційну таємницю, уповноважена особа Біржі може надавати виписки з Журналу лише тому клієнтові, що брав участь у даних угодах. У випадку письмової вимоги суду, Дирекція Біржі зобов'язана надати йому Журнал або виписку по даному контракту з підписом уповноваженої особи і печаткою Біржі.

 

10.6. Після закінчення біржового року Журнал реєстрації контрактів ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» належним чином опечатується і здається в архів Біржі.

 

10.7. За реєстрацію укладеної угоди Біржа встановлює біржовий збір (винагорода Біржі), який сплачують обидві сторони або за домовленістю одна з сторін з урахуванням усіх податків, що встановлені на території України. Розмір біржового збору встановлюється згідно з Прейскурантом цін на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА», який затверджується Біржовим комітетом.

 

10.8. Усі збори, встановлені на ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» не повертаються, крім гарантійного внеску учасника, який не став переможцем торгів. Відмова від угоди або від її реєстрації, анулювання контракту та інші зворотні дії не звільняють від сплати реєстраційного та біржового збору.

 

10.9. Якщо переможець цільового аукціону не сплачує вартості придбаного майна в повному обсязі протягом десяти календарних днів, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем аукціону. За його відсутності або відмови придбати майно, цільовий аукціон оголошується таким, що не відбувся. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем аукціону, але на сплатив вартості придбаного майна.

 

10.10. Біржа не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання контрагентами (сторонами) своїх обов'язків по відношенню один до одного відповідно до укладеного біржового контракту.

 

10.11. За неналежне виконання брокерами своїх обов'язків, надання ними недостовірних даних, за неправильне оформлення документів, неподання потрібних документів на Біржу, відповідальність несе Брокерська контора.

 

 

РОЗДІЛ XI. РОЗІРВАННЯ УГОД І ВИЗНАННЯ ЇХ НЕДІЙСНИМИ.

 

11.1. Розірвання біржових договорів в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України і цими Правилами. Вирішення претензій по невиконанню повністю або частково біржових угод регулюються у відповідності з умовами контракту, діючим законодавством і нормативними актами Біржі.

 

11.2. Угода, що зареєстрована на Біржі, визнається розірваною у таких випадках:

а) за рішенням судових органів;

б) за узгодженням сторін;

в) у випадку невиконання умов контракту однією із сторін біржової угоди та за умови надходження на Біржу письмової заяви про розірвання контракту від потерпілої сторони або брокера, який її представляв;

г) у випадку настання форс-мажорних обставин, що заважають виконанню контракту сторонами.

 

11.3. У випадку розірвання контракту сторони зобов'язані сповістити про це Біржу не пізніше 2-х днів із дня його розірвання.

 

11.4. У випадку розірвання контракту всі внесені збори поверненню не підлягають.

11.5. Розгляд претензій по невиконанню або частковому виконанню контракту регулюється відповідно до його умов та чинного законодавства.

 

 

 

РОЗДІЛ XII. ШТРАФНІ САНКЦІЇ

 

12.1. За порушення даних Правил біржової торгівлі можуть застосовуватись санкції у випадках:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;

б) неявки на торги брокера, що подав заявку;

в) перешкоджання веденню торгів;

г) несплати біржового збору за оформлення біржового контракту та вартості товару;

д) відмови від підписання протоколу торгів та договору-купівлі продажу майна. Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням керівних органів Біржі.

 

12.2 За рішенням Дирекції Біржі до учасників біржових торгів можуть застосовуватись наступні санкції:

- усне попередження;

- видалення із залу торгів із зняттям заявки з торгу;

- позбавлення права приймати участь в торгах протягом певного часу або постійно;

- відмова у реєстрації заявки на даний біржовий день;

- накладання штрафу у розмірі від 1 (одного) до 100 (ста) неоподаткованих податком мінімумів;

- неповернення гарантійного внеску;

- виключення із Членів Біржі. Рішення про виключення брокерської контори із Членів ТБ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНО-ПРОМИСЛОВА БІРЖА» затверджується протоколом засідання Загальних зборів Біржі.

 

12.3. За вимогою учасника торгів йому повинна бути видана офіційна довідка про застосування санкцій.

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ XIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ

 

13.1. Брокери, що бажають продати, чи купити (обміняти) будь-який об'єкт нерухомого майна зобов'язані подати до реєстраційного відділу Біржі заявку встановленого зразка. Подана заявка реєструється у відповідному журналі.

 

13.2. Біржові операції з нерухомістю проводяться у відділі (секції) нерухомості з дотриманням цих Правил та чинного законодавства.

 

13.3. До торгів допускаються будь-які об'єкти нерухомості, продаж яких не заборонено на Біржі, при наявності необхідних документів, а саме:

13.3.1. Для нерухомого майна державної та комунальної форми власності:

а) дозвіл на продаж майна відповідного Міністерства, органу приватизації (для державного майна), рішення Сесії відповідної ради (для комунального майна); б) лист на ім'я керівника Біржі з пропозицією проведення передпродажних заходів та біржових торгів;

в) свідоцтво про право власності, виписка з реєстру БТІ, акти на земельні ділянки, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) копії установчих документів підприємства-продавця, завірені мокрою печаткою підприємства (статут, свідоцтво про реєстрацію, довідка із статистики; свідоцтво платника ПДВ);

е) копія наказу або протоколу про призначення керівника;

є) довіреність, виписана на іншу уповноважену особу, якщо підприємство представляє не керівник;

ж) паспортні дані керівника та уповноваженої особи, їх ідентифікаційні коди. 13.3.2. Для нерухомого майна, що знаходиться в податковій заставі:

а) акт опису активів, завірений печаткою податкового органу;

б) заявка податкової на проведення аукціону з продажу майна;

в) при наявності - свідоцтво про право власності, виписка з реєстру, акти на земельні ділянки, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) рішення суду.

13.3.3. Для нерухомого майна підприємств - банкрутів або тих, що знаходяться в стадії санації:

а) постанова/ухвала господарського суду;

б) підтвердження повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора, керуючого санацією);

в) свідоцтво про право власності, виписка з реєстру, акти на землю, довідка - характеристика;

г) звіт про незалежну оцінку майна з рецензією;

д) копії установчих документів підприємства-банкр